Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, pragniemy zawiadomić, że

firma APTeSERWIS Piotr Szymański z siedzibą w Łomiankach przy ul. Spokojnej 9, adres wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 3/21 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 1. podpisanie umowy na stały serwis eksploatacyjny: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, adres miejsca wykonywania usługi, numer NIP, numer KRS, nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu,
 2. pomoc zdalna i telefoniczna: nazwa działalności gospodarczej, NIP, adres siedziby, adres miejsca wykonywania usługi, nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu
 3. zakup certyfikatu kwalifikowanego: nazwisko i imię, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu
 4. leasing towarów i usług: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, numer KRS, nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego
 5. wynajem terminala płatniczego: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego
 6. sprzedaż urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, adres wykonywania działalności, numer NIP, numer KRS, nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), podpisanych umów, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenie w/w czynności.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: APTeSERWIS Piotr Szymański 05-092 Łomianki ul. Spokojna 9, NIP: 5261249669. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: APTeSERWIS Piotr Szymański ul. Spokojna 9 05-092 Łomianki
 • za pomocą poczty email: odo@apteserwis.pl

lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 • numer telefonu 22 370 22 22

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych każdorazowo będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, a w przypadku zawarcia przez Administratora umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych, także upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) w oparciu o art. 6 ust. 1

 • lit a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • lit b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • lit c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • lit f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu

 • realizacji umowy lub zamówienia
 • kontaktów biznesowych – informacje związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług Administratora i stron trzecich, sprzedażą produktów i usług
 • informowania o zmianach prawnych na rynku farmaceutycznym
 • odpowiedzi na zapytania (zgłoszenia awarii, prośby o ofertę)
 • zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
 • wykonywania umowy lub realizacji zamówieniapomiędzy APTeSERWIS a innymi podmiotami. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Administrator podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych.
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,
 • potwierdzenie wykonania zobowiązań, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji)
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług Administratora i stron trzecich będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem Państwa osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych do wskazanego innego administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: odo@apteserwis.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: APTeSERWIS PIOTR SZYMAŃSKI ul. Spokojna 9, 05-092 Łomianki

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

PRZEKAZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH.

Wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem:

 1. zawarcia umowy na stały serwis eksploatacyjny jest podanie następujących danych:
 • nazwa działalności gospodarczej
 • adres działalności
 • adres wykonywania usługi
 • numer NIP
 • numer KRS
 • nazwisko i imię
 • miejsce świadczenia usług
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 1. Pomocy zdalnej i telefonicznej jest podanie następujących danych
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • numer KRS
 • adres siedziby,
 • adres wykonywania usługi
 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 1. zakup certyfikatu kwalifikowanego:
 • nazwisko i imię,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 1. leasing towarów i usług:
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres siedziby,
 • adres wykonywania działalności
 • numer NIP,
 • numer KRS
 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego
 1. wynajem terminala płatniczego:
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres siedziby,
 • adres wykonywania działalności
 • numer NIP,
 • numer KRS
 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer rachunku bankowego
 1. sprzedaż urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego:
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres siedziby,
 • adres wykonywania działalności,
 • numer NIP,
 • numer KRS,
 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu

Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych, które są warunkiem jest brak możliwości

 • zawarcia z APTeSERWIS Piotr Szymański umowy,
 • udzielenia pomocy technicznej, telefonicznej i zdalnej,
 • zakupu certyfikatu,
 • złożenia wniosku umowy leasingowej,
 • wynajmu terminala płatniczego.
 • zakupu urządzenia fiskalnego oraz sprzętu komputerowego

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych dostępnymi środkami fizycznymi, technicznymi i organizacyjnymi przed ich przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową stratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z RODO.